1. Mi a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő) hivatalos állásfoglalása a járványügyi helyzetet követő utazásszervezéssel kapcsolatban? Elhalaszthatjuk-e a kirándulásunk időpontját?

A pályázatok megvalósítási és elszámolási határidejével kapcsolatban a https://bgazrt.hu/figyelem/ oldalon tájékozódhat, amely folyamatosan frissítésre kerül. További kérdések esetén ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésükre az alábbi elérhetőségeken:

Telefon: (+36-1) 795-5700

 • hétfőn, szerdán és pénteken délelőtt 9-től 12 óráig,
 • kedden és csütörtökön 13-tól 16 óráig

Email: hatartalanul@bgazrt.hu

2. Kell-e kérelmet benyújtani, ha változik a megvalósítási időszakon belül a kirándulás időpontja és milyen módon kell ezt megtenni?

A kirándulás időpontjának változását az EPER-en keresztül kell jelezni módosítási kérelem formájában. A módosítási kérelem benyújtására a „Beadott pályázatok” fülön az érintett pályázatot kijelölve, a „Módosítási kérelem” gombot megnyomva van lehetőség.

3. Utazhatnak-e a 2020-as pályázat keretében azok a tanulók, akik a 2019-es pályázatban csak a 2020/2021-es tanévben tudnak elutazni?

 Egy tanuló egy tanéven belül csak egy tanulmányi kiránduláson vehet részt.

4. Milyen dokumentumok benyújtása szükséges a 2020. évi Határtalanul! program nyílt pályázati kiírásainak  támogatói okirat kibocsátásához?

A támogatói okirat kiadásához szükséges dokumentumok a következők:

 • Aláírási címpéldány: A pályázó nevében aláírásra jogosult személy vagy személyek ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintája, közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány vagy az aláírás minta közjegyző által hitelesített másolata. A dokumentum kiállításának dátuma nem lehet a pályázat benyújtásának napjától számított kilencven napnál régebbi.  

Képviselő által adott meghatalmazás esetén a meghatalmazó és a meghatalmazott fentieknek megfelelő aláírási igazolása is szükséges.

Ha a pályázó a dokumentumot a Határtalanul! program 2017., 2018. vagy 2019. évi pályázatához benyújtotta, és abban változás nem történt, elegendő az Adatok változatlanságáról szóló nyilatkozatot csatolnia.

 • Nyilatkozat fizetési számláról: Nyilatkozat a rendelkezésre álló összes fizetési számláról. Kizárólag a fő fizetési számlaszámokat szükséges feltüntetni, az alszámlákat nem. Ha a pályázó rendelkezik olyan fizetési számlával, amely inkasszóval nem terhelhető, kérjük, hogy a terhelési tiltásról szóló dokumentumot szíveskedjen csatolni.
 • Felhatalmazó nyilatkozat: A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésének biztosítékaként a pályázónak be kell nyújtania az Alapkezelőhöz valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó beszedési megbízásra vonatkozó felhatalmazó nyilatkozatát, amely az Alapkezelő javára szól és amely csak az Alapkezelő írásbeli hozzájárulásával vonható vissza, beszedési megbízásonként felső értékhatárt nem kerül meghatározásra és pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legfeljebb harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezést tartalmazza.
  Az Alapkezelő azon kedvezményezett esetében, amely a Magyar Államkincstárnál vezeti a fizetési számláját, eltekint a biztosítékadási kötelezettségtől.

A kedvezményezett adataiban (név, székhely, képviselő stb.) történt változásokat a változás bekövetkeztétől számított nyolc napon belül meg kell küldeni az Alapkezelő részére. (A változásokat EPER-ben szükséges rögzíteni.)

5. Mikor kerül sor a támogatás kifizetésére?

A támogatás folyósítására a támogatási jogviszony létrejöttét követő 30 napon belül kerül sor a kedvezményezett pályázatban megjelölt fizetési számlájára történő átutalással, amennyiben valamennyi folyósítási feltétel fenn áll.

6. Hogyan lehet megelőzni azt, hogy Kárpátalján ne legyen hosszadalmas a várakozás a határon?

Javasoljuk, hogy a Kárpátaljára tervezett utazások esetében a határátlépést lehetőleg hétköznapokra tervezzék, amikor várhatóan enyhébb a forgalom a határátkelőn.

7. 2020. évi regisztrációs nyilatkozatot EPER-ben szükséges-e újra beküldeni?

Ha a pályázónak változtak az adatai a legutóbb benyújtott pályázata óta, neki az EPER felületen a Saját adatokban kell elvégeznie a módosításokat, és új regisztrációs nyilatkozatot kell postai úton beküldenie a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. részére (1253 Budapest, Pf. 70.). A regisztrációs nyilatkozaton úgy kell feltüntetni az adatokat, hogy a székhely a fenntartó/kötelezettségvállaló címe, míg a levelezési cím az iskoláé legyen.

Az a pályázó, aki még nem regisztrált EPER-ben, annak kötelező kitölteni a regisztrációs nyilatkozatot és a törvényes képviselő aláírásával hitelesítve, postai úton beküldeni.

Annak a pályázónak, aki már rendelkezik regisztrációs nyilatkozattal és annak beküldése óta az adataiban nem történt változás, nem szükséges új regisztrációs nyilatkozatot beküldenie.

8. Kell-e a pályázat benyújtása során bármit is papír alapon beküldeni?

A regisztrációs nyilatkozatot, valamint a támogatói okirat kiadásához szükséges dokumentumokat kérjük papír alapon, postai úton beküldeni. Minden további dokumentumot az EPER felületén, elektronikusan kell feltölteni.

9. Ki írja alá az általános nyilatkozatot állami fenntartású intézmények esetén?

Állami fenntartású oktatási intézmény esetén a nyilatkozatot a fenntartó (például tankerületi központ, szakképzési centrum, vagy egyetem fenntartása alá tartozó intézmények) hivatalos képviselőjének kell aláírnia.

10. Hány kísérő vihető az utazásra?

Minden megkezdett 10 tanuló után legfeljebb egy kísérőtanár költségei számolhatók el, beleértve a személyi költségeket is. Például, ha 23 tanuló utazik, akkor 3 kísérő költségei, ha 32 fő, akkor 4 kísérő költségei számolhatóak el. Speciális igényű tanulók részvétele esetén a kísérők száma magasabb is lehet, ha ennek szükségességét a pályázó megfelelő indokolással a pályázatában alátámasztja.

11. Csak pedagógusok lehetnek kísérők?

Nem. Kísérőtanárként a tanulmányi kiránduláson részt vehet a pályázó intézmény alkalmazásában álló oktatás-nevelést segítő személy (pl. pedagógiai asszisztens) is. A 2020. évtől a „Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek” (HAT-20-01) című pályázati kiírás esetében szülők mellett kísérőként már nyugállományba vonult pedagógus is részt vehet abban az esetben, ha nincs elegendő pedagógus vagy oktatást-nevelést segítő személy a pályázó intézményben. Ebben az esetben utazásonként legfeljebb két szülő, vagy nyugállományba vonult pedagógus tervezhető, részükre az utazással kapcsolatos minden költség — a személyi költséget leszámítva — tervezhető és elszámolható.

12. Részt vehetnek-e a kísérők egy évben több Határtanul! programban is?

Igen, a kísérők részt vehetnek több Határtalanul! programban is, akár ugyanabban a pályázati konstrukcióban.

13. Minden utazó kísérő számára tervezhető a napidíj vagy csak 3 kísérő számára?

Háromnál több kísérőnek is tervezhető napidíj, amennyiben az belefér a támogatási összeg keretébe. Szülő kísérő és nyugdíjas pedagógus számára napidíj nem tervezhető.

14. Két magyarországi iskola közösen nyújtott be pályázatot, kell erről valamilyen dokumentumot, együttműködési megállapodást csatolni a pályázathoz?

Igen, a Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek című pályázatnál ebben az esetben csatolni kell a pályázathoz az Együttműködési megállapodást.

15. Az osztályom most (a pályázat benyújtásakor) 6. évfolyamos, tanulmányi kirándulásra jövőre utaznánk, vagyis akkor az osztályom már 7. évfolyamos lesz. Mi számít a pályázati kiírásban 7. évfolyamnak?

A 2020. évi „Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek” (HAT-20-01) című kiírás 7. évfolyamra vonatkozó követelménye az utazás időpontjára vonatkozik: a tanulmányi kiránduláson részt vevő diákoknak a kiutazás időpontjában kell 7. évfolyamba (általános iskola 7. évfolyama/hatosztályos gimnázium 1. évfolyama/nyolcosztályos gimnázium 3. évfolyama) járnia. A kérdésben szereplő osztály tehát megfelel a feltételeknek.

16. Magyarországi középiskola köthet-e partnerségi megállapodást külhoni gimnáziummal, vagy csak azonos típusú képzést folytató intézmények között megengedett az együttműködés?

Az „Együttműködés középiskolák között” című pályázati kiírás keretében a közös együttműködésre vonatkozóan nincs megkötés ilyen szempontból, eltérő típusú intézmények között is lehetséges az együttműködés. Ukrajna, Szlovénia és Horvátország esetében együttműködő szervezetként bevonható az ott honos, jogi személyiséggel rendelkező, önállóan gazdálkodó civil vagy egyházi szervezet is.

17. Miben tudnak segítséget nyújtani a külhoni kapcsolattartók az utazóknak?

A megadott külhoni kapcsolattartók pl. segíthetik a kapcsolatfelvételt külhoni partneriskolával, kérésre partneriskolát tudnak javasolni az adott országban és segíthetnek az esetleges nyelvi akadályok leküzdésében is. Minden más kérdésben a Határtalanul! program budapesti ügyfélszolgálatát tudják megkeresni a pályázók.

18. Az idegenvezetés díja szerepeltethető-e a költségek között?

Igen, a Programokhoz kapcsolódó költségsoron tervezhető ilyen költség.

19. Az útiköltségre csak a 450 Ft/km díjjal lehet tervezni?

A támogatási összeget meghatározó képletben a 450 Ft/km csak átalánydíj, amely a támogatás maximális összegének megállapításához szükséges. Magában a költségvetésben az útiköltség ennél magasabb és alacsonyabb összeggel is tervezhető.

20. Egy iskolából két pályázatot szeretnék benyújtani, úgy, hogy a csoportok közösen utazzanak egy busszal. Van-e ennek akadálya?

Nincs akadálya a közös utazásnak, viszont ebben az esetben elszámoláskor az utazási költséget tartalmazó számlát záradékolni kell mindkét pályázati azonosítóval, megosztva annak összegét és a kilométerszámot is a két pályázat között.

21. Egy pályázat esetén utazhat-e a csoportunk a létszámot megosztva, egyszerre két buszt is igénybe véve?

Igen, egy pályázatban a csoport utazhat két külön járművön egyszerre, ha azt a csoport létszáma indokolja és a megítélt támogatási összeg keretébe belefér.

22. Autópálya- és benzinköltség, valamint a sofőr napidíja, szállás- és étkezési költségei elszámolhatók-e a pályázat terhére?

A pályázó intézmény saját tulajdonában álló autóbuszával történő utazás esetén számolhatók el a fenti költségek. Amennyiben bérelt autóbusszal utaznak, magának a bérlés díjának kell tartalmaznia minden elemet, egyéb költség nem számolható el, és a költségvetésben nem is tüntethető fel.

23. A projekt megvalósítása során átcsoportosíthatók-e a költségek az egyes tételsorok között?

Az Általános pályázati és elszámolási útmutató a 2020. évi Határtalanul! program számára 4.3.9. pontja szerint: „A kedvezményezett az alábbi esetekben eltérhet az elfogadott költségvetéstől anélkül, hogy az EPER-ben módosítási kérelmet kellene benyújtania:

 • a költségvetés fősoron belüli, alsorok (A1, A2…) közötti átcsoportosítás esetén,
 • a költségvetés egyes fősorai között (A, B) a benyújtott költségvetéshez képest

legfeljebb 10%-os eltérés esetén.

A kedvezményezettnek – a megvalósítási időszakon belül – az EPER-ben módosítási kérelmet kell benyújtani, és az Alapkezelő módosított támogatói okiratot ad ki, ha

 • a költségvetés egyes fősorai között a benyújtott költségvetéshez képest 10%-ot meghaladó átcsoportosítás szükséges;
 • a kedvezményezett olyan sorra kíván áttervezni, amelyre eredetileg nem tervezett, azaz a sor összege nulla forint.

24. A munkáltatót terhelő járulékok rögzítése az EPER felületen hogyan történik?

A személyi költség kifizetéséhez tartozó, munkáltatót terhelő járulék külön költségvetési soron tervezhető, tehát ez a tétel nem csökkenti a maximum bruttó 70.000,- Ft projektvezetői tiszteletdíjat és a maximum bruttó 15.000,- Ft/fő/nap kísérőtanári napidíjat.

25. Le szeretnénk mondani a pályázatot, nem tudunk utazni, mi a teendő?

A támogatásról való lemondás esetén a kedvezményezett képviselője által aláírt írásbeli lemondó nyilatkozat fogadható el, amely tartalmazza a pályázat azonosító számát, a támogatás lemondással érintett összegét és a lemondásra vonatkozó indokolást.

 A lemondást az EPER-ben kell kezdeményezni, és a kinyomtatott, aláírt lemondó nyilatkozatot postai úton beküldeni az Alapkezelő részére. A támogatásból fel nem használt és lemondott összeg visszafizetését igazoló banki bizonylat hitelesített másolatát is kérjük postai úton a megküldeni.

26. Elszámolással kapcsolatosan kihez fordulhatok segítségért?

A Támogatáselszámolási és Monitoring Igazgatóság ügyfélszolgálati elérhetőségei: